KASEI NAKANO
  188 |   |   |   86|   74|   43|   Black|   Brown